Ejemplo de frase en chino No.4177

3rd tone
3rd tone
xiǎng
1st tone
chī
4th tone   2nd toneno tone
面条。
miàntiáo。
      Escuchar
AudioChino Español
      

yo
      
xiǎng
querer
pensar
      
chī
comer
       面条
miàntiáo
pasta

Youtube Aprende Chino Mandarin
Configuración

¿Qué número es?
sān qiān bā bǎi sì shí jiǔ
3849