Ejemplo de frase en chino No.4193

3rd tone
3rd tone
xiǎng
1st tone
chī
3rd tone   4th tone
土豆
tǔdòu
2nd tone
1st tone   4th toneno tone
菠菜。
bōcài。
      Escuchar
AudioChino Español
      

yo
      
xiǎng
querer
pensar
      
chī
comer
       土豆
tǔdòu
patata
      

y
菠菜
bōcài
espinaca

Youtube Aprende Chino Mandarin
Configuración

Una palabra
孝顺
xiàoshun
¡Muestra traducción!
¿Qué número es?
èr qiān qī bǎi sì shí qī
2747