Ejemplo de frase en chino No.4194

3rd tone
1st tone   4th tone
推荐
tuījiàn
2nd tone   no toneno tone
什么?
shénme?
      Escuchar
AudioChino Español
      

       推荐
tuījiàn
recomendar
       什么
shénme
que
algo
cuál

Youtube Aprende Chino Mandarin
Configuración

¿Qué número es?
sān qiān wǔ bǎi èr shí yī
3521