Ejemplo de frase en chino No.4226

1st tone   1st tone
今天
jīntiān
3rd tone
3rd tone
xiǎng
4th tone
3rd tone
jiǎn
2nd tone   no toneno tone
头发。
tóufa。
      Escuchar
AudioChino Español
       今天
jīntiān
hoy
      

yo
      
xiǎng
querer
pensar
      

ir

jiǎn
cortar
       头发
tóufa
cabello

Youtube Aprende Chino Mandarin
Configuración

Una palabra
去世
qùshì
¡Muestra traducción!
¿Qué número es?
sì qiān wǔ bǎi qī shí qī
4577