Ejemplo de frase en chino No.4232

3rd tone
3rd tone   no tone
喜欢
xǐhuan
4th tone
zhè
4th tone
4th tone   4th toneno tone
项链。
xiàngliàn。
      Escuchar
AudioChino Español
      

yo
       喜欢
xǐhuan
gustar
      
zhè
este
ahora
      

clasificador más utilizado
       项链
xiàngliàn
collar

Youtube Aprende Chino Mandarin
Configuración

¿Qué número es?
èr shí èr
22