Ejemplo de frase en chino No.4237

3rd tone
1st tone   1st tone
今天
jīntiān
2nd tone
méi
4th tone   1st toneno tone
化妆。
huàzhuāng。
      Escuchar
AudioChino Español
      

yo
       今天
jīntiān
hoy
      
méi
no (pasado)
no tener
       化妆
huàzhuāng
maquillarse

Youtube Aprende Chino Mandarin
Configuración

¿Qué número es?
èr qiān liù bǎi bā shí èr
2682