Ejemplo de frase en chino No.4261

3rd tone
3rd tone   no tone
喜欢
xǐhuan
1st tone   2nd tone
中国
Zhōngguó
4th tone
cài
no toneno tone
吗?
ma?
      Escuchar
AudioChino Español
      

       喜欢
xǐhuan
gustar
       中国
Zhōngguó
China
      
cài
verduras
comida
plato
      
ma
partícula ( para preguntas )

Youtube Aprende Chino Mandarin
Configuración

¿Qué número es?
yī qiān qī bǎi sì shí qī
1747