Ejemplo de frase en chino No.4262

3rd tone
3rd tone   no tone
喜欢
xǐhuan
1st tone   2nd tone
中文
Zhōngwén
no toneno tone
吗?
ma?
      Escuchar
AudioChino Español
      

       喜欢
xǐhuan
gustar
       中文
Zhōngwén
chino (idioma)
      
ma
partícula ( para preguntas )

Youtube Aprende Chino Mandarin
Configuración

Una palabra
相同
xiāngtóng
¡Muestra traducción!
¿Qué número es?
sì qiān èr bǎi yī shí wǔ
4215