Ejemplo de frase en chino No.4265

3rd tone
3rd tone   no tone
喜欢
xǐhuan
2nd tone   2nd tone
学习
xuéxí
4th tone   3rd tone
汉语
Hànyǔ
no toneno tone
吗?
ma?
      Escuchar
AudioChino Español
      

       喜欢
xǐhuan
gustar
       学习
xuéxí
estudiar
aprender
       汉语
Hànyǔ
chino (idioma)
      
ma
partícula ( para preguntas )

Youtube Aprende Chino Mandarin
Configuración

Una palabra
寒假
hánjià
¡Muestra traducción!
¿Qué número es?
sì qiān jiǔ bǎi yī shí sì
4914