Ejemplo de frase en chino No.4290

3rd tone   2nd tone   4th tone   2nd tone
瓦莲金娜
wǎlúndìnuó
2nd tone   4th tone   1st tone   1st tone   2nd tone
捷列什科娃
jiélièsīkēwá
4th tone
shì
4th tone   1st tone
第一
dìyī
4th tone
4th tone
shàng
4th tone   1st tone
太空
tàikōng
no tone
de
3rd tone   2nd toneno tone
女人。
nǚrén。
      Escuchar
AudioChino Español
瓦莲金娜
wǎlúndìnuó
Valentina
捷列什科娃
jiélièsīkēwá
Tereshkova
      
shì
ser/estar

correcto
       第一
dìyī
primero
      

clasificador más utilizado
      
shàng
encima de
arriba
       太空
tàikōng
espacio
universo
      
de
particula
de
       女人
nǚrén
mujer

Youtube Aprende Chino Mandarin
Configuración

¿Qué número es?
sān qiān liù bǎi sì shí qī
3647