Ejemplo de frase en chino No.4296

3rd tone
3rd tone   no tone
喜欢
xǐhuan
2nd tone   no tone
什么
shénme
4th tone   4th toneno tone
艺术?
yìshù?
      Escuchar
AudioChino Español
      

       喜欢
xǐhuan
gustar
       什么
shénme
que
algo
cuál
       艺术
yìshù
arte

Youtube Aprende Chino Mandarin
Configuración

¿Qué número es?
yī qiān liù bǎi jiǔ shí yī
1691