Ejemplo de frase en chino No.4313

4th tone
zhè
4th tone
shì
3rd tone   no tone
我的
wǒde
1st tone
xīn
3rd tone   1st toneno tone
手机。
shǒujī。
      Escuchar
AudioChino Español
      
zhè
este
ahora
      
shì
ser/estar

correcto
我的
wǒde
mi
      
xīn
nuevo
reciente
       手机
shǒujī
móvil
celular

Youtube Aprende Chino Mandarin
Configuración

Una palabra
麦克风
màikèfēng
¡Muestra traducción!
¿Qué número es?
sì qiān jiǔ bǎi qī shí sì
4974