Ejemplo de frase en chino No.4317

3rd tone
2nd tone
méi
3rd tone
yǒu
3rd tone   4th toneno tone
宠物。
chǒngwù。
      Escuchar
AudioChino Español
      

yo
      
méi
no (pasado)
no tener
      
yǒu
tener
       宠物
chǒngwù
animal doméstico

Youtube Aprende Chino Mandarin
Configuración

Una palabra
好吃
hǎochī
¡Muestra traducción!
¿Qué número es?
èr qiān liù bǎi wǔ shí jiǔ
2659