Ejemplo de frase en chino No.4318

3rd tone
4th tone   no tone
爸爸
bàba
4th tone   3rd tone   2nd tone
看起来
kànqǐlái
4th tone
xiàng
4th tone
3rd tone
zhǐ
2nd tone   1st toneno tone
熊猫。
xióngmāo。
      Escuchar
AudioChino Español
      

yo
       爸爸
bàba
papá
看起来
kànqǐlái
parecer
      
xiàng
parecerse
      

uno
      
zhǐ
solo
solamente
clasificador para animales
       熊猫
xióngmāo
oso de panda

Youtube Aprende Chino Mandarin
Configuración

Una palabra
亲切
qīnqiè
¡Muestra traducción!
¿Qué número es?
sān qiān èr bǎi yī shí yī
3211