Ejemplo de frase en chino No.4333

2nd tone   2nd tone
德国
déguó
2nd tone
méi
3rd tone
yǒu
3rd tone   3rd tone
总理
zǒnglǐ
no tone
3rd tone
yǒu
3rd tone   4th toneno tone
首相。
shǒuxiàng。
      Escuchar
AudioChino Español
德国
déguó
Alemania
      
méi
no (pasado)
no tener
      
yǒu
tener
       总理
zǒnglǐ
primer ministro
      
yǒu
tener
首相
shǒuxiàng
primer ministro
canciller

Youtube Aprende Chino Mandarin
Configuración

¿Qué número es?
yī qiān jiǔ bǎi líng jiǔ
1909