Ejemplo de frase en chino No.4338

3rd tone
4th tone
duì
2nd tone   4th tone
流浪
liúlàng
1st tone
māo
3rd tone
hěn
3rd tone
yǒu
4th tone   1st toneno tone
爱心。
àixīn。
      Escuchar
AudioChino Español
      

      
duì
correcto
justo
para
       流浪
liúlàng
vagabundear
      
māo
gato
      
hěn
muy
mucho
      
yǒu
tener
       爱心
àixīn
affeción
cariño
amor

Youtube Aprende Chino Mandarin
Configuración

Una palabra
程度
chéngdù
¡Muestra traducción!
¿Qué número es?
sì qiān wǔ bǎi bā shí sān
4583