Ejemplo de frase en chino No.4361

2nd tone   3rd tone
如果
rúguǒ
3rd tone
2nd tone
xué
1st tone   4th tone
经济
jīngjì
3rd tone
1st tone   4th tone
需要
xūyào
2nd tone   1st tone
研究
yánjiū
3rd tone
hěn
1st tone
duō
3rd tone   2nd tone
典型
diǎnxíng
no tone
de
4th tone   4th toneno tone
案例.
ànlì.
      Escuchar
AudioChino Español
       如果
rúguǒ
si
por si (acaso)
      


xué
estudiar (学习)
       经济
jīngjì
economía
      

       需要
xūyào
necesitar
研究
yánjiū
investigar
investigación científica
      
hěn
muy
mucho
      
duō
mucho
       典型
diǎnxíng
ejemplo típico
      
de
particula
de
       案例
ànlì
caso ejemplo

Youtube Aprende Chino Mandarin
Configuración

Una palabra
家乡
jiāxiāng
¡Muestra traducción!
¿Qué número es?
sì qiān bā bǎi sì shí jiǔ
4849