Ejemplo de frase en chino No.4363

2nd tone   3rd tone
如果
rúguǒ
3rd tone
1st tone   4th tone
生病
shēngbìng
no tone
le
3rd tone
1st tone   4th tone
需要
xūyào
4th tone   2nd tone
按时
ànshí
1st tone
chī
4th toneno tone
药。
yào。
      Escuchar
AudioChino Español
       如果
rúguǒ
si
por si (acaso)
      

       生病
shēngbìng
ponerse enfermo
      
le
partícula ( acción finalizada / cambiada )
      

       需要
xūyào
necesitar
       按时
ànshí
punctual
      
chī
comer
      
yào
medicina

Youtube Aprende Chino Mandarin
Configuración

Una palabra
商品
shāngpǐn
¡Muestra traducción!
¿Qué número es?
yī qiān bā bǎi líng yī
1801