Ejemplo de frase en chino No.4394

1st tone
3rd tone
hěn
2nd tone   4th tone
奇怪
qíguài
no tone
3rd tone
2nd tone
méi
4th tone   3rd tone
办法
bànfǎ
3rd tone   4th tone
把握
bǎwò
1st tone   no tone
他的
tāde
1st toneno tone
心。
xīn。
      Escuchar
AudioChino Español
      

él
      
hěn
muy
mucho
       奇怪
qíguài
raro
extraño
      

yo
      
méi
no (pasado)
no tener
       办法
bànfǎ
manera
medio
método
       把握
bǎwò
tomar
asegurar
他的
tāde
su (de él)

xīn
corazon

Youtube Aprende Chino Mandarin
Configuración

¿Qué número es?
èr qiān wǔ bǎi líng qī
2507