Ejemplo de frase en chino No.4395

3rd tone
3rd tone
yǒu
3rd tone   4th tone
把握
bǎwò
1st tone
jiāo
3rd tone
hǎo
3rd tone
4th tone   3rd toneno tone
汉语。
Hànyǔ。
      Escuchar
AudioChino Español
      

yo
      
yǒu
tener
       把握
bǎwò
tomar
asegurar
      
jiāo
enseñar
      
hǎo
bien
bueno
      

       汉语
Hànyǔ
chino (idioma)

Youtube Aprende Chino Mandarin
Configuración

Una palabra
反对
fǎnduì
¡Muestra traducción!
¿Qué número es?
yī qiān wǔ bǎi bā shí liù
1586