Ejemplo de frase en chino No.4397

1st tone   1st tone
巴西
bāxī
2nd tone
rén
3rd tone   no tone
喜欢
xǐhuan
3rd tone   no tone
玩儿
wǎnr
3rd tone   4th toneno tone
把戏。
bǎxì。
      Escuchar
AudioChino Español
巴西
bāxī
Brasil
      
rén
persona
humano
gente
       喜欢
xǐhuan
gustar
玩儿
wǎnr
divertir
jugar
       把戏
bǎxì
acrobacia
malabar
truco

Youtube Aprende Chino Mandarin
Configuración

¿Qué número es?
sān bǎi qī shí liù
376