Ejemplo de frase en chino No.4407

3rd tone
3rd tone
xiǎng
1st tone
duō
2nd tone
cháng
2nd tone   1st tone
时间
shíjiān
4th tone
zuò
2nd tone
4th tone
4th tone
ài
3rd tone   no tone
我们
wǒmen
4th tone
jiù
1st tone
duō
2nd tone
cháng
2nd tone   1st tone
时间
shíjiān
4th tone
zuò
2nd tone
4th tone
4th toneno tone
爱。
ài。
      Escuchar
AudioChino Español
      

      
xiǎng
querer
pensar
      
duō
mucho
      
cháng
largo
crecer
       时间
shíjiān
tiempo
      
zuò
hacer
      

uno
      

vez
veces
      
ài
amar
amor
       我们
wǒmen
nosotros
nosotras
      
jiù
ya
en seguida
      
duō
mucho
      
cháng
largo
crecer
       时间
shíjiān
tiempo
      
zuò
hacer
      

uno
      

vez
veces
      
ài
amar
amor

Youtube Aprende Chino Mandarin
Configuración

¿Qué número es?
èr qiān èr bǎi bā shí bā
2288