Ejemplo de frase en chino No.4408

1st tone   2nd tone
中国
Zhōngguó
no tone
de
3rd tone   1st tone
女生
nǚshēng
3rd tone   no tone
喜欢
xǐhuan
3rd tone
yǒu
no tone
点儿
4th tone   4th tone
霸道
bàdào
no tone
de
2nd tone   no toneno tone
男生。
nánshēng。
      Escuchar
AudioChino Español
       中国
Zhōngguó
China
      
de
particula
de
女生
nǚshēng
chica
mujer joven
       喜欢
xǐhuan
gustar
      
yǒu
tener
一点儿
yìdiǎnr
un poco
       霸道
bàdào
cabezón
      
de
particula
de
男生
nánshēng
chico
estudiante masculino

Youtube Aprende Chino Mandarin
Configuración

Una palabra
轻松
qīngsōng
¡Muestra traducción!
¿Qué número es?
yī qiān bā bǎi yī shí
1810