Ejemplo de frase en chino No.4409

4th tone   4th tone
上个
shànggè
4th tone
yuè
4th tone
zài
3rd tone   2nd tone   4th tone   2nd tone
法兰克福
fǎlánkèfú
3rd tone
yǒu
2nd tone
4th tone
4th tone   1st toneno tone
罢工。
bàgōng。
      Escuchar
AudioChino Español
上个
shànggè
precedente
anterior
      
yuè
mes
luna
      
zài
estar en (lugar)
法兰克福
fǎlánkèfú
Francfort
      
yǒu
tener
      

uno
      

clasificador más utilizado
       罢工
bàgōng
hacer huelga
huelga

Youtube Aprende Chino Mandarin
Configuración

¿Qué número es?
jiǔ bǎi yī shí qī
917