Ejemplo de frase en chino No.4425

4th tone
zài
1st tone   2nd tone
中国
Zhōngguó
4th tone   2nd tone
拜年
bàinián
3rd tone
hěn
4th tone   4th toneno tone
重要。
zhòngyào。
      Escuchar
AudioChino Español
      
zài
estar en (lugar)
       中国
Zhōngguó
China
       拜年
bàinián
pasar saludos de año nuevo
      
hěn
muy
mucho
       重要
zhòngyào
importante
principal

Youtube Aprende Chino Mandarin
Configuración

Una palabra
宿舍
sùshè
¡Muestra traducción!
¿Qué número es?
èr qiān bā bǎi èr shí wǔ
2825