Ejemplo de frase en chino No.4438

4th tone
zài
1st tone   3rd tone
青岛
qīngdǎo
4th tone   2nd tone
大学
dàxué
3rd tone   no tone
我们
wǒmen
3rd tone
yǒu
no tone
103
1st tone
bān
no tone
,104
1st tone
bān
no tone
no tone
201
1st tone
bān
2nd tone
no tone
202
1st toneno tone
班。
bān。
      Escuchar
AudioChino Español
      
zài
estar en (lugar)
青岛
qīngdǎo
Qingdao (ciudad)
大学
dàxué
universidad
       我们
wǒmen
nosotros
nosotras
      
yǒu
tener
      
bān
equipo
grupo
clase
      
bān
equipo
grupo
clase
      
bān
equipo
grupo
clase
      

y
      
bān
equipo
grupo
clase

Youtube Aprende Chino Mandarin
Configuración

¿Qué número es?
jiǔ bǎi jiǔ shí sān
993