Ejemplo de frase en chino No.4445

3rd tone
yǒu
1st tone
xiē
4th tone   4th tone
动物
dòngwù
no tone
de
1st tone
shēn
4th tone
shàng
3rd tone
yǒu
4th tone   no tone
漂亮
piàoliang
no tone
de
1st tone   2nd toneno tone
斑纹。
bānwén。
      Escuchar
AudioChino Español
      
yǒu
tener
      
xiē
algunos
       动物
dòngwù
animal
      
de
particula
de

shēn
cuerpo
      
shàng
encima de
arriba
      
yǒu
tener
       漂亮
piàoliang
linda
bonita
guapa
      
de
particula
de
       斑纹
bānwén
rayas (también ondeado)

Youtube Aprende Chino Mandarin
Configuración

Una palabra
鸡蛋
jīdàn
¡Muestra traducción!
¿Qué número es?
sì qiān liù bǎi wǔ shí jiǔ
4659