Ejemplo de frase en chino No.4451

3rd tone
2nd tone
méi
4th tone   3rd tone
办法
bànfǎ
4th tone   3rd tone
自己
zìjǐ
2nd tone   2nd tone
学习
xuéxí
1st tone   2nd toneno tone
中文。
Zhōngwén。
      Escuchar
AudioChino Español
      

yo
      
méi
no (pasado)
no tener
       办法
bànfǎ
manera
medio
método
       自己
zìjǐ
mismo
uno mismo
       学习
xuéxí
estudiar
aprender
       中文
Zhōngwén
chino (idioma)

Youtube Aprende Chino Mandarin
Configuración

Una palabra
射击
shèjī
¡Muestra traducción!
¿Qué número es?
èr qiān jiǔ bǎi qī shí sān
2973