Ejemplo de frase en chino No.4463

3rd tone
3rd tone   3rd tone
可以
kěyǐ
1st tone   4th tone
帮助
bāngzhù
3rd tone
2nd tone
xué
4th tone   3rd tone
汉语
Hànyǔ
no toneno tone
吗?
ma?
      Escuchar
AudioChino Español
      

       可以
kěyǐ
poder
tener derecho
       帮助
bāngzhù
ayuda
ayudar
      

yo

xué
estudiar (学习)
       汉语
Hànyǔ
chino (idioma)
      
ma
partícula ( para preguntas )

Youtube Aprende Chino Mandarin
Configuración

Una palabra
举行
jǔxíng
¡Muestra traducción!
¿Qué número es?
sān qiān sì bǎi wǔ shí wǔ
3455