Ejemplo de frase en chino No.4473

3rd tone
4th tone
3rd tone   no tone
喜欢
xǐhuan
1st tone
chī
4th tone   4th tone   2nd toneno tone
棒棒糖。
bàngbàngtáng。
      Escuchar
AudioChino Español
      

yo
      

no (presente)
       喜欢
xǐhuan
gustar
      
chī
comer
棒棒糖
bàngbàngtáng
piruleta

Youtube Aprende Chino Mandarin
Configuración

Una palabra
议论
yìlùn
¡Muestra traducción!
¿Qué número es?
sān qiān bā bǎi èr shí liù
3826