Ejemplo de frase en chino No.4483

1st tone   3rd tone
包裹
bāoguǒ
3rd tone   4th tone
里面
lǐmiàn
2nd tone
quán
4th tone
shì
3rd tone   4th tone   4th toneno tone
巧克力。
qiǎokèlì。
      Escuchar
AudioChino Español
       包裹
bāoguǒ
paquete
里面
lǐmiàn
dentro
interior

quán
completo
      
shì
ser/estar

correcto
       巧克力
qiǎokèlì
chocolate

Youtube Aprende Chino Mandarin
Configuración

¿Qué número es?
èr qiān líng sān shí sān
2033