Ejemplo de frase en chino No.4500

3rd tone
3rd tone
xiǎng
2nd tone   2nd tone
学习
xuéxí
3rd tone
xiě
4th tone   4th toneno tone
汉字。
hànzì。
      Escuchar
AudioChino Español
      

yo
      
xiǎng
querer
pensar
       学习
xuéxí
estudiar
aprender
      
xiě
escribir
汉字
hànzì
carácter chino

Youtube Aprende Chino Mandarin
Configuración

Una palabra
阶段
jiēduàn
¡Muestra traducción!
¿Qué número es?
èr qiān sì bǎi sì shí yī
2441