Ejemplo de frase en chino No.483

1st tone
4th tone   3rd tone   2nd tone
看起来
kànqǐlái
4th tone
shì
1st tone   2nd tone   2nd tone
中国人
zhōngguórén
no tone
2nd tone   2nd tone
其实
qíshí
1st tone
4th tone
shì
4th tone   3rd tone   2nd toneno tone
日本人。
rìběnrén。
Él parece ser chino, pero de hecho es japonés.
      Escuchar
AudioChino Español
      

él
看起来
kànqǐlái
parecer
      
shì
ser/estar

correcto
中国人
zhōngguórén
chino (persona)
       其实
qíshí
en realidad
de hecho
      

él
      
shì
ser/estar

correcto
日本人
rìběnrén
japonés (persona)
japonesa

Deja una respuesta

Youtube Aprende Chino Mandarin
Configuración

¿Qué número es?
sì qiān èr bǎi líng sì
4204