Ejemplo de frase en chino No.630

3rd tone
4th tone   2nd tone   4th tone
不得不
bùdébù
2nd tone   1st tone
离开
líkāi
1st tone   2nd toneno tone
中国。
Zhōngguó。
Tengo que irme de China.
      Escuchar
AudioChino Español
      

yo
       不得不
bùdébù
deber hacer algo
       离开
líkāi
dejar (irse)
abandonar
       中国
Zhōngguó
China

Deja una respuesta

Youtube Aprende Chino Mandarin
Configuración

¿Qué número es?
sān qiān sān bǎi jiǔ shí sān
3393