Ejemplo de frase en chino No.757

3rd tone
hěn
1st tone
duō
4th tone   2nd tone   2nd tone
外国人
waìguórén
1st tone
dōu
3rd tone   no tone
喜欢
xǐhuan
4th tone
guàng
1st tone   2nd tone
中国
Zhōngguó
no tone
de
4th tone   4th toneno tone
夜市。
yèshì。
Muchos extranjeros les encanta ir caminando por los mercados nocturnos chinos.
      Escuchar
AudioChino Español
      
hěn
muy
mucho
      
duō
mucho
外国人
waìguórén
extranjero (persona)
extranjera
      
dōu
todo
todos
       喜欢
xǐhuan
gustar
      
guàng
ir caminando
       中国
Zhōngguó
China
      
de
particula
de
夜市
yèshì
mercado nocturno

Deja una respuesta

Youtube Aprende Chino Mandarin
Configuración

¿Qué número es?
yī qiān bā bǎi jiǔ shí qī
1897