Ejemplo de frase en chino No.999

1st tone   2nd tone
中国
Zhōngguó
2nd tone
rén
4th tone
yòng
4th tone   3rd tone
汉语
Hànyǔ
4th tone   4th tone
数字
shùzì
3rd tone
4th tone
yòng
1st tone   1st tone   2nd tone
阿拉伯
ālābó
4th tone   4th toneno tone
数字。
shùzì。
Chinos utilizan números chinos y también números arabes.
      Escuchar
AudioChino Español
       中国
Zhōngguó
China
      
rén
persona
humano
gente
      
yòng
usar
       汉语
Hànyǔ
chino (idioma)
       数字
shùzì
número
cifra
      

también
      
yòng
usar
阿拉伯
ālābó
arabe
       数字
shùzì
número
cifra

Deja una respuesta

Youtube Aprende Chino Mandarin
Configuración

Una palabra
坚持
jiānchí
¡Muestra traducción!
¿Qué número es?
yī qiān jiǔ bǎi yī shí sān
1913