13. Lección: Pan, pasta, carne y arroz

      Escuchar

Todas palabras de HSK Nivel 3
Nueves palabras
面包
      miànbāo

羊肉
      yángròu

面条
      miàntiáo

葡萄
      pútao

香蕉
      xiāngjiāo

      

3rd tone
4th tone
shì
3rd tone
2nd tone
guó
2nd toneno tone
人?
rén?
       ¿De qué país eres?

3rd tone
4th tone
shì
4th tone   4th tone   4th tone   2nd toneno tone
意大利人。
yìdàlìrén。
       Soy italiano.

3rd tone
3rd tone
hěn
3rd tone   no tone
喜欢
xǐhuan
1st tone
chī
4th tone   2nd tone
面条
miàntiáo
no tone
3rd tone
no toneno tone
呢?
ne?
       ¿Me gusta mucho comer pasta, y a ti?

3rd tone
4th tone
shì
2nd tone   2nd tone
德国
déguó
2nd toneno tone
人。
rén。
       Soy alemán.

3rd tone
3rd tone
hěn
3rd tone   no tone
喜欢
xǐhuan
1st tone
chī
1st tone
hēi
4th tone   1st toneno tone
面包。
miànbāo。
       Me gusta mucho comer pan negro.

3rd tone
1st tone
chī
4th tone
1st tone
chī
2nd tone   4th toneno tone
羊肉?
yángròu?
       ¿Comes carne de oveja?

3rd tone
4th tone
1st tone
chī
2nd tone   4th tone
羊肉
yángròu
no tone
3rd tone
1st tone
chī
1st tone   1st toneno tone
香蕉。
xiāngjiāo。
       Yo no como carne de oveja, yo como platanos.

1st tone   2nd tone   2nd tone
中国人
zhōngguórén
4th tone
yòng
3rd tone
4th tone
zuò
3rd tone   4th toneno tone
米饭。
mǐfàn。
       Chinos utilizan arroz para hacer arroz (cocido).

4th tone   4th tone   4th tone   2nd tone
意大利人
yìdàlìrén
4th tone
yòng
2nd tone   no tone
葡萄
pútao
4th tone
zuò
2nd tone   no tone   3rd toneno tone
葡萄酒。
pútaojiǔ。
       Italianos usan uvas para hacer vino.
Youtube Aprende Chino Mandarin
Configuración

Una palabra
出版
chūbǎn
¡Muestra traducción!
¿Qué número es?
yī qiān yī bǎi yī shí
1110