51. Lección: Hacer algo con pasión

      Escuchar

Todas palabras de HSK Nivel 3
Nueves palabras
      yòu

环境
      huánjìng

安静
      ānjìng

热情
      rèqíng

方便
      fāngbiàn

1st tone
4th tone
yòu
4th tone   no tone
漂亮
piàoliang
4th tone
yòu
1st tone   no toneno tone
聪明。
cōngming。
       Ella es linda y inteligente.

2nd tone   1st tone
昨天
zuótiān
1st tone
4th tone
yòu
4th tone
huà
no tone
le
1st tone
1st tone
zhāng
1st tone   1st toneno tone
画儿。
huā'ēr。
       Ayer ella ha dibujado otra vez un dibujo.

1st tone
4th tone
duì
4th tone
huà
1st tone   1st tone
画儿
huā'ēr
3rd tone
hěn
3rd tone
yǒu
4th tone   2nd toneno tone
热情。
rèqíng。
       A ella le encanta dibujar pinturas.

1st tone
4th tone
huà
1st tone   1st tone
画儿
huā'ēr
no tone
de
2nd tone   no tone
时候
shíhou
3rd tone
hěn
1st tone   4th toneno tone
安静。
ānjìng。
       Cuando ella dibuja ella es muy silencioso.

1st tone
3rd tone   no tone
喜欢
xǐhuan
4th tone
zài
3rd tone
hěn
4th tone   no tone
漂亮
piàoliang
no tone
de
2nd tone   4th tone
环境
huánjìng
3rd tone
4th tone
huà
1st tone   1st toneno tone
画儿。
huā'ēr。
       A ella le gusta de dibujar pinturas en un lugar (ambiente) lindo.

1st tone   1st tone
今天
jīntiān
3rd tone
4th tone
zuò
1st tone   1st tone   1st tone
出租车
chūzūchē
2nd tone
lái
2nd tone   4th toneno tone
学校。
xuéxiào。
       Hoy he venido en taxi a la escuela.

4th tone
zuò
1st tone   1st tone   1st tone
出租车
chūzūchē
2nd tone
lái
2nd tone   4th tone
学校
xuéxiào
3rd tone
hěn
1st tone   4th toneno tone
方便。
fāngbiàn。
       Venir en taxi a la escuela es muy cómodo.

3rd tone
3rd tone   no tone
怎么
zěnme
2nd tone
lái
2nd tone   4th toneno tone
学校?
xuéxiào?
       ¿Cómo veniste a la escuela?

3rd tone
3rd tone   no tone
怎么
zěnme
4th tone
2nd tone   4th toneno tone
学校?
xuéxiào?
       ¿Cómo te fuistes a la escuela?
Youtube Aprende Chino Mandarin
Configuración

¿Qué número es?
sì qiān bā bǎi líng sān
4803