3. Lección: Algunas profesiones en chino

      Escuchar

Todas palabras de HSK Nivel 4
Nueves palabras
记者
      jìzhě

警察
      jǐngchá

科学
      kēxué

律师
      lǜshī

教授
      jiàoshòu

售货员
      shòuhuòyuán

职业
      zhíyè

3rd tone
4th tone
zuò
2nd tone   no tone
什么
shénme
1st tone   4th toneno tone
工作?
gōngzuò?
       ¿Qué trabajo haces?

3rd tone
4th tone
shì
4th tone   4th toneno tone
教授。
jiàoshòu。
       Yo soy profesor.

3rd tone
4th tone
zài
4th tone   2nd tone
大学
dàxué
1st tone
jiāo
4th tone   3rd toneno tone
历史。
lìshǐ。
       Yo enseño historia en la universidad.

3rd tone   no tone
你的
nǐde
2nd tone   4th tone
职业
zhíyè
4th tone
shì
2nd tone   no toneno tone
什么?
shénme?
       ¿Cuál es tu profesión?

3rd tone
4th tone
shì
2nd tone
4th tone
4th tone   3rd toneno tone
记者。
jìzhě。
       Soy periodista.

3rd tone   no tone
我的
wǒde
1st tone   no tone
妈妈
māma
4th tone
shì
2nd tone
4th tone
4th tone   4th tone   2nd toneno tone
售货员。
shòuhuòyuán。
       Mi mamá es una vendedora.

3rd tone   no tone
我的
wǒde
4th tone   no tone
爸爸
bàba
4th tone
shì
1st tone   2nd tone   1st toneno tone
科学家。
kēxuéjiā。
       Mi papá es un científico.

3rd tone   no tone
你的
nǐde
4th tone   no tone
爸爸
bàba
4th tone
zuò
2nd tone   no tone
什么
shénme
1st tone   4th toneno tone
工作?
gōngzuò?
       ¿Qué trabajo hace tu papá?

3rd tone   no tone
我的
wǒde
4th tone   no tone
爸爸
bàba
4th tone
shì
3rd tone   2nd toneno tone
警察。
jǐngchá。
       Mi papá es un policia.

3rd tone   no tone
我的
wǒde
1st tone   no tone
妈妈
māma
4th tone
shì
4th tone   1st toneno tone
律师。
lǜshī。
       Mi mamá es una abogada.
Youtube Aprende Chino Mandarin
Configuración

¿Qué número es?
èr qiān wǔ bǎi bā shí sì
2584