Pinyin – silabas - zhang

Neutral1234Audio
zhangzhāngzhángzhǎngzhàng      

Elige una sílaba para continuar:

Youtube Aprende Chino Mandarin
Configuración

¿Qué número es?
èr qiān bā bǎi qī shí liù
2876