Pinyin – silabas - chang

Neutral1234Audio
changchāngchángchǎngchàng      

Elige una sílaba para continuar:

Youtube Aprende Chino Mandarin
Configuración

¿Qué número es?
yī qiān jiǔ bǎi jiǔ shí bā
1998