Pinyin – silabas - zhen

Neutral1234Audio
zhenzhēnzhénzhěnzhèn      

Elige una sílaba para continuar:

Youtube Aprende Chino Mandarin
Configuración

¿Qué número es?
sān qiān èr bǎi wǔ shí sān
3253