Pinyin – silabas - zhen

Neutral1234Audio
zhenzhēnzhénzhěnzhèn      

Elige una sílaba para continuar:

Youtube Aprende Chino Mandarin
Configuración





¿Qué número es?
sì qiān liù bǎi liù shí èr
4662