Pinyin – silabas - zhen

Neutral1234Audio
zhenzhēnzhénzhěnzhèn      

Elige una sílaba para continuar:

Youtube Aprende Chino Mandarin
Configuración

Una palabra
伤心
shāngxīn
¡Muestra traducción!
¿Qué número es?
èr qiān liù bǎi sì shí bā
2648