Pinyin – silabas - peng

Neutral1234Audio
pengpēngpéngpěngpèng      

Elige una sílaba para continuar:

Youtube Aprende Chino Mandarin
Configuración

¿Qué número es?
yī qiān jiǔ bǎi èr shí sì
1924