Pinyin – silabas - zheng

Neutral1234Audio
zhengzhēngzhéngzhěngzhèng      

Elige una sílaba para continuar:

Youtube Aprende Chino Mandarin
Configuración

¿Qué número es?
sān qiān sì bǎi qī shí liù
3476