Pinyin – silabas - zheng

Neutral1234Audio
zhengzhēngzhéngzhěngzhèng      

Elige una sílaba para continuar:

Youtube Aprende Chino Mandarin
Configuración

¿Qué número es?
èr qiān bā bǎi èr shí yī
2821