Pinyin – silabas - cheng

Neutral1234Audio
chengchēngchéngchěngchèng      

Elige una sílaba para continuar:

Youtube Aprende Chino Mandarin
Configuración

¿Qué número es?
sān qiān wǔ bǎi jiǔ shí jiǔ
3599