Pinyin – silabas - shuan

Neutral1234Audio
shuanshuānshuánshuǎnshuàn      

Elige una sílaba para continuar:

Youtube Aprende Chino Mandarin
Configuración

¿Qué número es?
èr qiān sì bǎi èr shí yī
2421