Pinyin – silabas - shun

Neutral1234Audio
shunshūnshúnshǔnshùn      

Elige una sílaba para continuar:

Youtube Aprende Chino Mandarin
Configuración

¿Qué número es?
sān qiān liù bǎi èr shí èr
3622