Pinyin – silabas - dong

Neutral1234Audio
dongdōngdóngdǒngdòng      

Elige una sílaba para continuar:

Youtube Aprende Chino Mandarin
Configuración

¿Qué número es?
èr qiān jiǔ bǎi jiǔ shí èr
2992