Pinyin – silabas - chong

Neutral1234Audio
chongchōngchóngchǒngchòng      

Elige una sílaba para continuar:

Youtube Aprende Chino Mandarin
Configuración

¿Qué número es?
yī qiān sān bǎi wǔ shí jiǔ
1359