Pinyin – silabas - qiao

Neutral1234Audio
qiaoqiāoqiáoqiǎoqiào      

Elige una sílaba para continuar:

Youtube Aprende Chino Mandarin
Configuración

¿Qué número es?
sān qiān yī bǎi sì shí liù
3146